112 er líka fyrir börnin

Sigurbjörg Fjölnisdóttir

Það er mikið ánægjuefni fyrir okkur sem störfum við velferðarþjónustu í Mosfellsbæ, þar sem einstaklingurinn er í forgrunni, að 112 dagurinn sé að þessu sinni helgaður barnavernd og öryggi og velferð barna og unglinga.
Í barnaverndarlögum er kveðið á um tilkynningaskyldu almennings og opinberra aðila ef grunur leikur á misfellum í aðbúnaði barns. Allt frá árinu 2004 hefur símanúmerið 112 verið tengt aðstoð frá barnaverndaryfirvöldum. Því er hægt að leita eftir aðstoð barnaverndar Mosfellsbæjar með þrennum hætti: Með því að hringja í símanúmerið 112, senda tilkynningu í gegnum heimasíðu Mosfellsbæjar eða hringja í ráðgjafa barnaverndar Mosfellsbæjar á símatíma, sem taka á móti tilkynningum og geta veitt upplýsingar og ráðgjöf ef fólk er í vafa um hvort beri að tilkynna um slæman aðbúnað.
Að börn og unglingar hafi aðgengi að símanúmerinu 112 til að tilkynna um slæmar aðstæður barna auðveldar þeim hópi að koma ábendingum á framfæri, þar sem aðrar leiðir til þess að tilkynna gætu reynst þeim flóknari.
Það er mikið gleðiefni fyrir barnavernd Mosfellsbæjar að bæta enn frekar aðgengi barna og unglinga að barnaverndinni með því að setja í loftið ábendingahnapp fyrir þennan hóp og gera slíkt á sjálfan 112 daginn. Á forsíðu heimasíðu Mosfellsbæjar má nú sjá hnapp merktan „Ég er barn og hef áhyggjur“ þar sem börn geta komið slíkum tilkynningum á framfæri til barnaverndar.
Sú tilkynning er einfaldari í sniðun en sú tilkynning sem fullorðnir fylla út. Í tilkynningunni greinir barnið frá því hverju það hefur áhyggjur af, hvað það heitir sem og símanúmer þess. Starfsmenn barnaverndar fara yfir allar slíkar tilkynningar og hafa samband við barnið, ef við á, til að fylgja tilkynningunni eftir.
Það er hagur okkar allra sem samfélags að veita góða þjónustu við börn í vanda og fjölskyldur þeirra. Hluti af þeirri þjónustu er að allir hafi greiðan aðgang að barnavernd í sínu sveitarfélagi. Þegar símanúmerið 112 var tengt við barnavernd í öllum sveitarfélögum bætti það verulega þjónustu og aðgengi fyrir börnin. Barnavernd Mosfellsbæjar hefur átt í farsælu samstarfi við 112 og þakkar sérstaklega fyrir það samstarf með hvatningu til allra um að hika ekki við að tilkynna um slæmar aðstæður barns annaðhvort í gegnum 112 eða með öðrum leiðum sem hafa verið kynnar hér að framan.

Sigurbjörg Fjölnisdóttir
Framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar

Verður Sundabraut loksins að veruleika?

Bryndís Haraldsdóttir

Sundabraut er framkvæmd sem rifist hefur verið um í áratugi, hún rataði fyrst inn í aðalskipulag Reykjavíkur árið 1975.
Síðan þá hafa óteljandi nefndir verið skipaðar og skýrslur skrifaðar. Nýjasta nefndin skilaði nýverið af sér og leggur til að lagðar verði brýr í stað jarðganga. Hvort sem Sundabraut verður brú eða göng – vona ég að hún verði að veruleika á næsta áratugi.

Sundabraut er mikilvæg bæði fyrir höfuðborgarsvæðið og ekki síður landsbyggðina. Hún sparar akstur og þungaflutninga og mun þannig spara kolefnisútblástur. Sundabraut er mikilvæg tenging við gatnakerfi höfuð­borgarsvæðisins. Með Sundabraut felst bætt tenging Grafarvogshverfis við gatnakerfi borgarinnar og töluvert myndi draga úr álagi um Ártúnsbrekku. Þá er mikilvægt út frá almannavarnasjónarmiðum að fjölga tengingum út úr borginni.
Sundabraut styttir vegalengd milli Kjalarness og miðborgar og bætir umferðaraðgengi frá Vestur- og Norðurlandi að borginni. Þá léttir Sundabraut á umferð um Vesturlandsveg í gegnum Mosfellsbæ. Þannig bætir Sundabraut tengingu milli landsbyggðar og höfuðborgarinnar og stuðlar að greiðari og öruggari umferð.

Einkaframkvæmd er eina lausnin
Kostnaður við Sundabraut er áætlaður á bilinu 70-80 milljarðar. Til samanburðar var allt nýframkvæmda- og viðhaldsfé Vegagerðarinnar á landinu öllu á 10 ára tímabili 2007-2017 á verðlagi ársins 2018 um 160 milljarðar, eða eins og tvær Sundabrautir. Fjárfestingar í vegum og samgöngumannvirkjum hafa sem betur fer aukist á síðustu árum, heildarframlög til Vegagerðarinnar hafa farið úr um 25 milljörðum í 30 milljarða, en þar eru bæði innviðir í flugi, siglingum og vegakerfið. Það er því algjörlega óraunhæft að ætla að hægt sé að taka 70-80 milljarða til að leggja Sundabraut úr ríkissjóði. Það myndi kalla á að ekkert annað yrði gert í viðhaldi eða uppbyggingu samgöngumannvirkja annars staðar á landinu, nú eða að fjármagn til þess málaflokks yrði tekið úr öðrum mikilvægum málaflokkum eins og heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu, löggæslu o.s.frv. Hér þarf einfaldlega aðrar lausnir.
Í mörg ár hefur verið bent á möguleika á samstarfsverkefni einkaaðila og hins opinbera, svokölluð PPP-verkefni, og eru Hvalfjarðargöng besta dæmið um slíkt hér á landi.

Ég, ásamt nokkrum þingmönnum Sjálfstæðisflokksins, lagði fram þingsályktunartillögu þar sem lagt er til að Sundabraut verði boðin út í einkaframkvæmd.
Áhugasamir hópar geta þá komið með sína útfærslu af legu, aðferðafræði, hönnun, fjármögnun og rekstri. Viðkomandi hefðu heimild til að rukka veggjöld í ákveðinn tíma en að þeim tíma liðnum yrði mannvirkið ríkisins.

Ég er sannfærð um að þetta sé raunhæf leið til að sjá Sundabraut verða að veruleika. Þá spyrja sumir sig, hver á slíka fjármuni og er tilbúinn að verja þeim í slíka framkvæmd. Augljósasti kosturinn eru lífeyrissjóðirnir okkar, þeir eru einfaldlega fullir af peningum og stjórnendur þeirra eiga í mesta basli við að finna þeim peningum hlutverk, sérstaklega í lágvaxtaumhverfi dagsins í dag.
Maður myndi ætla að Sundabraut væri arðbær og álitlegur fjárfestingakostur fyrir lífeyrissjóði og atvinnulífið hefur án efa áhuga á að koma að þessu verkefni. Látum á það reyna og könnum hvort einkaframtakið hafi burði í að reisa Sundabraut. Framkvæmdina sem rifist hefur verið um í hátt í 50 ár. Við höfum engu að tapa en allt að vinna.

Bryndís Haraldsdóttir
Þingmaður Sjálfstæðisflokks

Best að búa í Mosó

Ásgeir Sveinsson

Nýlega voru kynntar niðurstöður í árlegri þjónustukönnun Gallup þar sem viðhorf íbúa til þjónustu í 20 stærstu sveitarfélögum landsins eru mæld.
Enn eitt árið getum við Mosfellingar glaðst yfir því að Mosfellsbær kemur mjög vel út úr flestum viðhorfsspurningum, og þess má geta að Mosfellsbær og Garðabær deila efsta sætinu þegar spurt er um hvar best sé að búa.
Breytingar á niðurstöðum könnunarinnar milli ára eru mjög litlar nema í spurningu um þjónustu við fatlað fólk í sveitarfélaginu sem lækkar markvert milli ára. Þetta þarf að skoða vel, sérstaklega þegar horft er til þess að stöðugt er verið að auka og styrkja þjónustuna í málaflokknum.
Í september sl. var hafin vinna við stefnumótun í málaflokki fatlaðs fólks. Þar gafst íbúum, starfsfólki og öðrum sem málið varðaði tækifæri til að koma sínum athugasemdum á framfæri. Sú vinna er í gangi.
Þess má einnig geta að í Mosfellsbæ eru hlutfallslega flestir samningar um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA) miðað við íbúafjölda á landinu. Áfram verður haldið að rýna í hvað hægt er að gera betur í málflokknum til að auka ánægju notenda þjónustunnar.

Leik- og grunnskólar
Undanfarin tvö ár hefur mikil áhersla verið lögð á að auka þjónustu leikskólanna og var leikskólaplássum fyrir yngstu börnin fjölgað á síðasta ári í bæjarfélaginu og gjöld lækkuð um 5%.
Forráðamenn leikskólabarna í Mosfellsbæ eru ánægðir í 97% tilfella með þjónustu leikskólanna samkvæmt könnuninni og er það ánægjuhlutfall sem nánast þekkist ekki í könnun sem þessari. Þessi niðurstaða er fyrst og fremst mikið hrós til starfsfólks leikskólanna sem vann sína vinnu við mjög erfiðar aðstæður á síðasta ári.
Ánægja með þjónustu grunnskólanna minnkar aðeins á milli ára og er mikilvægt að rýnt verði í þá niðurstöðu. Verður það gert m.a. með sérstakri foreldrakönnun og rýnihópum til að fá upplýsingar hver upplifun foreldra er af þjónustu grunnskólanna.
Það sem stendur upp úr á síðasta ári er það starf sem kennarar, skólastjórnendur, fræðslusvið Mosfellsbæjar og skólasamfélagið allt lagði á sig til þess að halda skólum opnum á erfiðum Covid-tímum og var sú vinna ómetanleg. Ég held að fólk geri sér ekki grein fyrir því grettistaki sem þarna var lyft og fyrir það ber að þakka.

Aðrir málaflokkar
Þjónusta við aldraða er einnig mikilvægur flokkur og þar er Mosfellsbær stöðugt að bæta í þjónustu. Þar má til dæmis nefna nýjungar varðandi hreyfingu og heilsueflingu, verkefnið Karlar í skúrnum o.fl.
Aðstaða til íþróttaiðkunar hækkar milli ára enda er uppbygging í gangi t.d. á Varm­ársvæðinu, Fjölnotahúsið Fellið var tekið í notkun og mun uppbygging halda áfram í samráði við Aftureldingu á næstu árum.

Gerum gott betra
Það er ánægjulegt og þakkarvert að sjá það traust sem Mosfellingar sýna starfsemi og þjónustu bæjarins sem endurspeglast í jákvæðu viðhorfi til þjónustunnar.
Mosfellsbær hefur á að skipa mjög metnaðarfullu og hæfileikaríku starfsfólki sem mun m.a. nota niðurstöðu þessarar könnunar til þess að rýna til gagns og bæta þá þætti sem betur mega fara í þjónustu bæjarins, með því gerum við Mosfellsbæ enn betri.

Ásgeir Sveinsson, formaður bæjarráðs
og skipulagsnefndar Mosfellsbæjar.

Takk fyrir okkur, sjálfboðaliðar

Birna Kristín Jónsdóttir

Eins og önnur íþróttafélög á Íslandi er Afturelding háð starfsemi sjálfboðaliða. Aðkoma sjálfboðaliða í íþróttastarfsemi byggir á áratugalangri hefð og er eiginlega grundvöllur þess að geta haldið úti fjölgreina íþróttafélagi.
Við sem störfum fyrir félagið erum meðvituð um þá staðreynd að það er alls ekki sjálfgefið að vera með jafn góðan hóp sjálfboðaliða og við höfum á að skipa hjá Aftureldingu.

COVID-19 heimsfaraldurinn minnti okkur á það hvers megnugir allir okkar sjálfboðaliðar eru. Við höfum þurft að bæta við alls kyns verkefnum sem snúa að sóttvörnum, til að mynda þarf nú að vera sóttvarnafulltrúi á öllum viðburðum sem deildirnar bera ábyrgð á að útvega.
Það er er krefjandi verk að halda úti áhuga og starfi þegar ekki má mæta á staðinn en sjálfboðaliðar okkar og þjálfarar hafa fundið ótrúlegustu leiðir og lausnir til að vinna með.

Hanna Björk Halldórsdóttir

Rétt rúmlega hundrað einstaklingar eru á skrá hjá okkur og allir leggja þeir sitt af mörkum á einhvern hátt, svo hægt sé að halda úti starfinu.
Við erum með heilu ráðin, allt að 20 manns, sem hafa það afmarkaða verkefni að sjá um að handboltaleikir hjá karlaliðinu geti farið fram. Annar eins fjöldi heldur utan um sömu mál í kvennahandboltanum, sem og hjá báðum kynjum í knattspyrnu og blaki.
Fyrrnefndur sóttvarnafulltrúi þarf svo að vera til staðar, ritarar og dómarar, boltasækjar og fólkið á moppunni — svo fáeinir séu tíndir til.

Þá starfar lítill hópur innan félagsins að AftureldingTV og sér um að hægt sé að sýna frá hinum ýmsu mótum og leikjum. Það hefur reynst einstaklega dýrmætt að eiga, nú þegar COVID-19 hefur gert okkur ómögulegt að leika fyrir framan áhorfendur, eða hleypa foreldrum iðkenda á leiki eða mót.
Einnig eru innan okkar vébanda foreldrar og forráðamenn sem þreytast ekki við að skrá söguna með ljósmyndum og fréttum á heimasíðunni okkar.

Loks er rétt að nefna lítinn hóp vaskra sjálfboðaliða sem setti upp á sitt einsdæmi á fót fjáröflunarnefnd, sem gerir öllum iðkendum kleift að safna fyrir mótum, æfingagjöldum, búnaði eða öðru sem þau þurfa, alveg óháð því hvort flokkurinn þeirra eða deild standi í fjáröflun.

Þetta allt fyrir utan þá sjálfboðaliða sem sitja í stjórnum og ráðum deilda og sitja reglulega fundi til þess eins að halda utan um starfið, þjálfara og iðkendur.

Án þessara frábæru sjálfboðaliða væri starfið fátæklegt, við fögnum öllum þeim sem vilja vinna með okkur í skemmtilegu starfi í þágu barna, unglinga og alls bæjarfélagins.

Birna Kristín Jónsdóttir formaður Aftureldingar og
Hanna Björk Halldórsdóttir íþróttafulltrúi Aftureldingar.

Áhrif orkudrykkja á börn og ungmenni

Arnar Ingi H. Friðriksson

Neysla íslenskra ungmenna á orkudrykkjum er mikið áhyggjuefni enda með því mesta sem þekkist meðal ungmenna í Evrópu. Margir þeirra innihalda gríðarlegt magn koffíns sem er ávanabindandi efni og getur haft neikvæð áhrif á heilsu fólks – bæði líkamlega og andlega.
Börn og ungmenni eru mun viðkvæmari fyrir koffíni en fullorðnir og er neysla þess því sérstaklega slæm fyrir þann aldurshóp.
Nægur svefn er nauðsynlegur til að geta búið við góða heilsu. Börn og unglingar þurfa um níu til ellefu tíma svefn en niðurstöður íslenskrar rannsóknar (Rannsókn og greining) sýnir að helmingur unglinga nær ekki þessum viðmiðum.
Einnig hefur verið sýnt fram á að þau börn sem neyta mikils magns orkudrykkja eiga erfiðara með að sofna og mjög hátt hlutfall sefur lítið (minna en 6 tíma). Viðvarandi svefnleysi hefur áhrif á athygli, minni, ákvörðunartöku og rökhugsun en þessir þættir hafa mikil áhrif á námsárangur. Svefnleysi eykur einnig líkurnar á ýmiss konar tilfinninga- og hegðunarvanda eins og kvíða, pirringi, leiða og mótþróa.
Þess má geta að koffín er mun lengur í líkamanum en fólk gerir sér almennt grein fyrir en helmingunartími koffíns, þ.e. sá tími sem það tekur helming þess koffíns sem er neytt að hverfa úr líkamanum, er fimm til sjö klukkustundir. Ef við neytum koffíns seinnipartinn er mikið magn þess enn í líkamanum þegar við leggjumst til rekkju.
Börn líkja eftir þeirri hegðun sem þau sjá hjá öðrum. Munum að við sem foreldrar erum fyrirmyndir barnanna okkar og því mikilvægt að sýna gott fordæmi. Börnin læra það sem fyrir þeim er haft.

Arnar Ingi H. Friðriksson, sálfræðingur
skólaþjónustu Mosfellsbæjar og foreldri.

Skólinn í öndvegi

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir

Breytingar á Varmárskóla
Í Mosfellsbæ fer fram framúrskarandi skólastarf í fjölbreyttu skólaumhverfi. Mosfellsbær með fagfólkið í fararbroddi hefur sýnt frumkvæði í skólastarfi eins og t.d. með 200 daga skóla fyrir yngsta skólastigið og með opnun skóla fyrir 2–9 ára börn. Hróður skólastarfsins fer víða og er áhugafólk um menntamál tíðir gestir í okkar skólum.
Fræðsluyfirvöld í Mosfellsbæ ásamt stjórnendum skólanna skoða stöðugt alla daga hvað megi gera betur í skólamálum. Hluti af því er að skólarnir fái úttekt hjá Menntamálastofnun og nú síðast fékk Varmárskóli úttekt sem mun leiða af sér töluverðar breytingar.

Breytingar á Varmárskóla
Bæjarráð samþykkti að fela Haraldi Sverrissyni bæjarstjóra og Lindu Udengård framkvæmdastjóra fræðslu- og frístundasviðs að láta framkvæma úttekt og mat á stjórnskipulagi Varmárskóla.
Sú úttekt fór fram haustið 2020 og var fenginn til verksins Haraldur Líndal Haraldsson hjá HLH ráðgjöf sem hefur viðamikla þekkingu á starfsemi sveitarfélaga og skólamálum. Haraldur Líndal lagði fram tillögur og hefur ein þeirra verið lögð fram í bæjarráði og fræðslunefnd og kynnt fyrir hagaðilum eins og stjórnendum, starfsfólki og foreldrum. Lagt er til að Varmárskóla verði skipt upp í tvo sjálfstæða skóla með skólastjóra ásamt stjórnendateymi í hvorum skóla. Það var mat Haraldar Líndals að með þessu fyrirkomulagi náist markvissari stjórnun á málefnum hvors skóla fyrir sig.

Arna Hagalínsdóttir

Fram undan eru krefjandi en uppbyggilegir tímar er gefa Varmárskóla tækifæri til að byggja upp nýja skóla á sterkum grunni og skapa þannig áfram gott og öflugt skólastarf börnum okkar í hag.
Allt er þetta hluti af þeirri stöðugu endurskoðun á skólastarfi því við viljum alltaf gera betur. Til þess eru m.a. gerðar þjónustukannanir og íbúar spurðir hvernig þeim líkar þjónustan sem bærinn veitir.

Könnun á þjónustu Mosfellsbæjar
Ár hvert gerir Gallup könnun á þjónustu sveitarfélaga og hefur Mosfellsbær tekið þátt í mörg ár. Niðurstöður eru bornar saman við niðurstöður fyrri ára og einnig við önnur sveitarfélög. Niðurstöður eru kynntar í bæjarráði og nefndum bæjarins með það að markmiði að bæta þjónustuna enn frekar bæjarbúum til hagsbóta.
Það er ánægjulegt frá því að segja að Mosfellsbær situr í efstu sætum meðal bæjarfélaga á Íslandi eins og undanfarin ár.

Framúrskarandi leikskólar
97% svarenda segjast mjög ánægðir með þjónustu leikskólanna en mikil áhersla hefur verið lögð á að auka þjónustu leikskólanna. Má nefna fjölgun plássa á ungbarnadeildum og samkomulag meirihlutans um lækkun leikskólagjalds um 25% á kjörtímabilinu.
Nú er svo komið að Mosfellsbær býður upp á lægstu leikskólagjöldin á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er ánægjuleg niðurstaða og ljóst að Mosfellsbær hefur á að skipa góðu fagfólki á leikskólum bæjarins.
Ánægja með þjónustu grunnskólanna minnkar aðeins á milli ára og bókaði fræðslunefnd á fundi sínum að rýnt yrði í niðurstöður með sérstakri foreldrakönnun og rýnihópum og fá þannig að vita hver upplifun foreldra er. Einnig á að skoða þau mælitæki og niðurstöður sem þegar eru til staðar í innra og ytra mati skólanna.
Vert er að nefna að bæjaryfirvöld leggja höfuðáherslu á framúrskarandi faglegt starf svo hægt sé að mæta ólíkum nemendahópum. Þannig gerum við góða skóla enn betri.

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir, formaður fræðslunefndar
Arna Hagalínsdóttir situr í fræðslunefnd

Mosfellsbær verður Barnvænt sveitafélag

Una Hildardóttir

Þann 28. janúar síðastliðin var skrifað undir samstarfssamning Mosfellsbæjar, UNICEF á íslandi og félagsmálaráðuneytisins um þátttöku bæjarins í verkefninu Barnvæn sveitafélög.
Markmið samstarfsins er að tryggja aðgengi Mosfellsbæjar að fræðslu og stuðning við innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna á sveitarstjórnarstiginu. Töluverður hluti þjónustu hins opinbera við börn og barnafjölskyldur er á ábyrgð sveitafélaga og þau leika því mikilvægt hlutverk við innleiðingu sáttmálans. Með þátttöku Mosfellsbæjar í verkefninu skuldbindum við okkur til þess að vinna markvisst að innleiðingu barnasáttmálans og tryggja að réttindi barna séu höfð í huga í öllum verkefnum, stefnumótunum og ákvörðunum bæjarins.

Mosfellsbær er tólfta sveitarfélagið til þess að taka þátt í verkefninu en framkvæmd þess verður leidd af lýðræðis- og mannréttindanefnd bæjarins. Mikill metnaður er innan nefndarinnar til þess að takast á við verkefnin fram undan en inneiðingarferlið, sem byggist á hugmyndafræði alþjóðlegs verkefnis UNICEF „Child Friendly Cities“ er óvægið. Til þess að ná árangri er mikilvægt að kjörnir fulltrúar og starfsfólk bæjarins vinni þétt saman í innleiðingaferlinu. Ég tel að lýðræðis- og mannréttindanefnd sé einstaklega vel til þess fallin að leiða vinnuna enda byggjast grunnþættir Barnvænna sveitafélaga á mannréttindum barna. Grunnþættir þessir eru þekking á réttindum barna, það sem er barni fyrir bestu, jafnræði, þátttaka barna og barnvæn nálgun.

Á kjörtímabilinu hefur Mosfellsbær einsett sér að nýta verkfæri Sameinuðu þjóðanna í stefnumótun sinni. Árið 2019 var samþykkt ný umhverfisstefna sem tekur mið af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og í fyrra hafði lýðræðis- og mannréttindanefnd markmiðin til hliðsjónar við gerð aðgerðaáætlunar lýðræðisstefnu bæjarins. Við búum yfir reynslu sem mun nýtast vel við innleiðingu barnasáttmálans og verður sérstök áhersla lögð á náið samstarf nefndarinnar við ungmennaráð Mosfellsbæjar. Aðkoma barna að ákvörðunartöku er veigamikill þáttur Barnasáttmálans og mikilvægt að samráð við börn og ungmenni sé tryggt frá upphafi.

Vinna við verkefnið hefst með greiningu en stefnt er að því að Mosfellsbær uppfylli allar forsendur verkefnisins á árinu 2023 og hljóti í kjölfarið viðurkenningu UNICEF sem Barnvænt sveitafélag. Verkefninu lýkur þó ekki þá, enda þarf að endurnýja viðurkenninguna á þriggja ára fresti og til þess að standast úttekt þarf sveitafélagið að sýna fram á að það tileinki sér barnaréttindanálgun á öllum stigum stjórnsýslunnar og virði réttindi barna sem tryggð eru í sáttmálanum.

Una Hildardóttir, formaður lýðræðis- og mannréttindanefndar Mosfellsbæjar

Við áramót

Nýársávarp bæjarstjóra Mosfellsbæjar

Haraldur Sverrisson

Kæru Mosfellingar!
Við áramót er hefðbundið að líta um öxl, rifja upp það sem gekk vel og ekki síður velta fyrir sér hvað bíður okkar á nýju ári. Það er óhætt að segja að árið 2020 hafi verið sögulegt ár og orðið „fordæmalaust“ sennilega eitt mest notaða orð ársins og „þú ert á mute“ algeng setning.

Kórónaveiran sem bankaði fyrst rólega en svo óþyrmilega á dyrnar hjá okkur í lok febrúar einkenndi allt okkar líf á árinu 2020. Daglegt líf okkar hefur einkennst af takmörkunum á flestu af því sem okkur hefur alltaf þótt sjálfsagt að gera. Koma saman á vinnustað, heilsast eða faðmast, heimsækja ættingja og vini, fylgja börnum í skólann, stunda íþróttir og ferðast utan lands svo nokkuð sé nefnt.
Starfsemi Mosfellsbæjar hefur ekki farið varhluta af þessu. Við þurftum ítrekað að endurskipuleggja starfsemi leik- og grunnskóla og loka hefur þurft íþróttamiðstöðvum og bókasafni. Á bæjarskrifstofum hefur þurft að koma upp vaktaskiptum og fólk hefur þurft að læra ný vinnubrögð og allir eru orðnir sérfræðingar í notkun fjarfundarbúnaðar. Þá hefur fólk gengið í störf hvers annars þegar við vorum á neyðarstigi og fólk var að lenda í sóttkví eða veikindum.
En þrátt fyrir þessar hindranir hefur starfsmönnum Mosfellsbæjar tekist að halda uppi starfsemi sveitarfélagsins og þjónusta við íbúana hefur að langmestu leyti verið óskert. Starfsfólk bæjarins hefur sýnt dugnað, hugmyndaauðgi og þrautseigju við að takast á við breyttar aðstæður og leyst úr málum sem við fyrstu skoðun virtust nánast óleysanleg. Þá hafa íbúar staðið með starfsfólki í því að laga sig að breyttum aðstæðum sem skipti miklu máli þegar þyngslin í fyrstu bylgju voru sem mest.

Þjónustan varin og viðspyrna tryggð
Áhrif faraldursins á efnahagslífið eru mikil, jafnt hér á landi sem á alþjóðavísu. Atvinnuleysi hefur aukist umtalsvert og mörg fyrirtæki hafa þurft að leggjast í eins konar híði til að bíða ástandið af sér. Ríkissjóður er rekinn með gífurlegum halla og sveitarfélög hafa orðið fyrir miklum tekjumissi og útgjöld aukist vegna áhrifa veirunnar á þjónustu þeirra. Að sjálfsögðu kemur þetta niður á fjárhag Mosfellsbæjar eins og annarra sveitarfélaga.
Sá afgangur sem áformaður var í rekstri fyrir árið 2020 mun breytast í töluverðan halla og verður sveiflan væntanlega allt að 800 m.kr. Fjárhagsáætlun fyrir yfirstandandi ár gerir ráð fyrr töluverðum halla eða um 560 m.kr. Við þessar aðstæður er gott að sveitarfélagið hafi staðið styrkum fótum áður en þessi efnahagskreppa skall á. Samfélagið í Mosfellsbæ býr að því að töluverður afgangur hefur verið af rekstri bæjarins undanfarin ár og skuldahlutfallið lækkað ár frá ári.
Vegna þessarar stöðu er unnt að veita viðspyrnu með því að reka bæjarfélagið með tímabundnum halla og verja þjónustuna án þess að stefna fjárhag sveitarfélagsins í hættu. Skuldir munu aukast á meðan þetta ástand varir því reksturinn skilar litlum fjármunum upp í fjárfestingar en við þær aðstæður er gott að hafa búið okkur í haginn.

Í Mosfellsbæ einkenndist árið 2020 af miklum framkvæmdum og fjölgun íbúa. Mosfellingar urðu rúmlega 12.500 talsins í lok ársins og hefur fjölgað um tæp 5% á árinu. Það er mikil fjölgun og ein sú mesta á meðal sveitarfélaga og sýnir hversu vinsælt sveitarfélagið er til búsetu.
Stærsta einstaka framkvæmdin á nýliðnu ári var bygging Helgafellsskóla en þar er unnið að því að ljúka seinni tveim áföngum skólans. Þá fóru fram miklar endurbætur á húsnæði Varmárskóla sem voru endurnýjun ytra byrðis yngri deildar og viðgerðir í kjölfar rakaskemmda. Allt skólahúsnæði bæjarins hefur nú verið skimað fyrir rakaskemmdum. Komu þar fram nokkur úrbótatækifæri en á heildina litið er skólahúsnæði bæjarins í góðu ásigkomulagi.
Í íþróttamiðstöðinni að Varmá voru töluverðar framkvæmdir í gangi á árinu og má þar sérstaklega nefna endurbætur á búningsklefum og lagnakerfum. Á haustmánuðum var tekin í notkun ný skrifstofu- og félagsaðstaða fyrir Aftureldingu í millibyggingu við fimleikasalinn. Á árinu 2020 var fyrsta heila rekstrarár Fellsins, nýja fjölnota íþróttahússins okkar. Má með sanni segja að Fellið sé mikil lyftistöng fyrir íþróttalíf í bænum og þá einkum knattspyrnu.

Metnaðarfull fjárhagsáætlun
Þrátt fyrir þau efnahagslegu áföll sem dunið hafa á okkur að undanförnu einkennist fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2021 af miklum metnaði. Við höldum áfram þeim uppbyggingarverkefnum sem í gangi hafa verið, stöndum ekki bara vörð um þá þjónustu sem veitt er til íbúanna heldur bætum við á nokkrum sviðum.
Á árinu 2021 munu álögur á íbúa og fyrirtæki ekki hækka að raungildi og lækka í nokkrum tilfellum. Síðustu tveir áfangar Helgafellsskóla verða teknir í notkun næsta haust og þá verður rými fyrir alla árganga í skólanum.
Loks er í undirbúningi bygging nýs leikskóla í Helgafellshverfi til að mæta þörfum fyrir leikskólapláss í stækkandi bæjarfélagi. Á árinu verður bætt við 30 nýjum plássum á ungbarnadeildum leikskólanna okkar. Allt er þetta gert til að mæta þörfum íbúa núna og til framtíðar, byggja upp öflugt og gott samfélag og auka lífsgæði og velferð íbúa.

Hér hef ég stiklað á stóru um hvað dreif á daga okkur á liðnu ári og það sem fram undan er. Árið 2020 var skrýtið ár, ár sem við sjálfsagt munum seint gleyma og verður skráð í sögubækur. Nýtt ár felur í sér ný tækifæri til að blómstra.
Bólusetning er hafin og raunhæfar vonir uppi um að það takist að bólusetja nógu marga á fyrri hluta ársins þannig að líf okkar færist í sem eðlilegast horf og atvinnulífið geti tekið við sér að nýju.

Framtíðin er björt í Mosfellsbæ og með gildin okkar góðu VIRÐINGU – JÁKVÆÐNI – FRAMSÆKNI og UMHYGGJU að leiðarljósi eru okkur sem fyrr allir vegir færir. Ég vil nota tækifærið og þakka ykkur öllum fyrir gott samstarf, samskipti, vináttu og stuðning á árinu 2020 og ég er viss um að nýrunnið ár muni færa okkur gæfu og gleði.

Haraldur Sverrisson
Bæjarstjóri

Bjartsýn á nýju ári

Birna Kristín Jónsdóttir

Kæru Mosfellingar, gleðilegt ár og takk fyrir það gamla.
Þetta eru skrítnir tíma svo ekki sé annað sagt, til dæmis ekkert þorrablót fram undan! Þorrablót Aftureldingar hefur skapað sér fastan sess sem einn af aðalviðburðum bæjarins ár hvert, ef ekki aðalviðburðurinn.
En út af dottlu verðum við að fá okkur þorramatinn heima og rifja upp góðar minningar, sem auðvitað eru margar. Vonandi getum við haldið skemmtilegan viðburð á vormánuðum þó að ekkert komi í staðin fyrir blótið sjálft, en nauðsynlegt að vita að fram undan eru bjartari tímar.
Það eru góðar fréttir sem við heyrum þessa dagana að bóluefni sé farið að berast okkur og innan tíðar getum við farið að lifa hömlulausara lífi. Það er mikið fagnaðarefni að unga fólkið okkar megi loksins fara að æfa sínar greinar óheft og keppni er að fara í gang. Ég vona bara svo innilega að allir fari varlega og eftir þeim reglum sem gilda hverju sinni og þá á þetta allt eftir að ganga vel hjá okkur.

Á gamlársdag verðlaunuðum við það íþróttafólk hjá okkur sem þótti hafa skarað fram úr á árinu. Sesselja Líf Valgeirsdóttir knattspyrnukona var íþróttakona Aftureldingar og Guðmundur Árni Ólafsson handboltamaður var íþróttamaður Aftureldingar, einnig var valinn þjálfari ársins og kom hann úr fimleikadeildinni, Alexander Sigurðsson.
Öll eru þau frábærar fyrirmyndir fyrir annað íþróttafólk í félaginu. Það er sannarlega tilefni til bjartsýni hjá okkur, í öllum greinum eru iðkendur og þjálfarar sem blómstra og í raun ótrúlegt hvað flestir hafa verið duglegir að halda sér við efnið í þessum löngu pásum sem hafa komið, ég tek virkilega ofan fyrir ykkur. Þetta er eitt af því skemmtilegasta sem við gerum á ári hverju, að verðlauna fyrir uppskeruna, og óska ég ykkur öllum innilega til hamingju.
Við erum svo heppin í Aftureldingu að eiga marga góða styrktaraðila og velunnara. Að þessu sinni veittum við einu fyrirtæki þakkir fyrir að standa fast við bakið á okkur á þessu erfiða ári og var það Barion. Barion hefur verið óþreytandi við að aðstoða okkur og hugsa með okkur í lausnum þegar kemur að ýmsum fjáröflunum.
Takk fyrir okkur Barion og þið öll sem standið með okkur, þið eruð öll starfinu okkar ómetanleg. Ekki síst Mosfellingur sem alltaf er mættur og tilbúinn að aðstoða okkur.

Eitt af því sem veldur mér áhyggjum núna þegar við erum farin að sjá fyrir horn með COVID-19 er brottfall iðkenda, ég vona svo innilega að við náum að halda öllum okkar iðkendum og gott betur.
Milli jóla og nýárs fengum við í íþróttahreyfingunni kynningu frá félagsmálaráðherra og ÍSÍ á úrræðum ríkisstjórnarinnar fyrir íþróttahreyfinguna og hljóma þau mjög vel fyrir okkur og ættu að hjálpa til í þeirri vinnu að byggja á því sem við höfum fyrir, útfærslur eiga að vera tilbúnar í kringum miðjan janúar.
Vonandi verður almenn vitundarvakning hjá allri þjóðinni um frekari hreyfingu og íþróttastarf. Við í Aftureldingu höfum lengi verið stolt af forvarnargildi okkar starfs og höfum metnað til að bæta það enn frekar.
Áfram Afturelding!

Birna Kristín Jónsdóttir,
formaður Aftureldingar.

Gleðileg jól!

Bjarki Bjarnason

Einn
Árið 2020 er senn á enda en það hefur einkennst af óvissu og stakkaskiptum í hefðbundnu lífi okkar flestra. Faraldur geisar um lönd og álfur sem á sér engin fordæmi á síðari tímum, í sérhverri viku, nánast á hverjum degi, hefur ný sviðsmynd blasað við okkur.
Íslenskt samfélag hefur borið gæfu til að sýna samstöðu undir forystu heilbrigðisyfirvalda og stjórnvalda og það hefur sýnt sig að samtakamáttur þjóðarinnar er öflugt vopn í baráttunni við þennan skæða vágest.

Tveir
Líkt og aðrir hafa Mosfellingar þurft að stokka spilin upp á nýtt á þessum óvenjulegu tímum. Sveitarfélagið hefur lagt allt kapp á að verja grunnþjónustu við íbúa og það er leiðarstefið í fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar sem samþykkt var á fundi bæjarstjórnar 9. desember síðastliðinn. Viðspyrnan til varnar grunnstarfseminni hefur

Bryndís Brynjarsdóttir

tekist með ágætum og byggir á því að sveitarfélagið hefur verið vel rekið undanfarin ár.
Mosfellsbær hefur innan sinna raða öflugt starfsfólk sem leggst á eitt við að koma starfsemi sveitarfélagsins í gegnum þessar þrengingar með sem minnstum áhrifum á daglegt líf bæjarbúa. Má þar nefna að skólar bæjarins hafa gjörbylt starfsháttum sínum og starfsmenn þeirra sýnt það og sannað að þeir er lausnamiðaðir í þessum erfiðu aðstæðum.

… og þrír
Í dag stöndum við á tímamótum og bjartari tímar eru handan við hornið. Þrátt fyrir að nú hilli undir lok þessa heimsfaraldurs með notkun á bóluefni er baráttunni alls ekki lokið. Nú sem aldrei fyrr er mikilvægt að heimsbyggðin hafi það úthald sem til þarf á lokasprettinum. Með hækkandi sól munum við sigrast á þeim vágesti sem hefur herjað á okkur öll með einum eða öðrum hætti.
Hátíð ljóss og friðar er framundan. Við óskum öllum Mosfellingum gleðilegra jóla og þökkum góð samskipti á þessu óvenjulega ári sem rennur senn í aldanna skaut.

Bjarki Bjarnason, forseti bæjarstjórnar og bæjarfulltrúi V-lista.
Bryndís Brynjarsdóttir, varabæjarfulltrúi V-lista.

Tvöföldun aðreina inn á Vesturlandsveg

Stefán Ómar Jónsson

Eins og eflaust margir vegfarendur hafa tekið eftir hefur síðustu daga staðið yfir tvöföldun aðreina inn á Vesturlandsveg, annars vegar frá Þverholti og hins vegar frá Reykjavegi.
Vinir Mosfellsbæjar lögðu fram tillögu í skipulagsnefnd á sínum tíma að aðreinar inn á Vesturlandsveg yrðu tvöfaldaðar samhliða breikkun vegarins frá Skarhólabraut að Langatanga. Tillagan var samþykkt og er nú komin til framkvæmda.
Á annatímum mynduðust oft miklar raðir inn á Reykjaveg og inn á Þverholt og oft mátti sjá að ökumenn voru að reyna að mynda tvær raðir inn í hringtorgið þrátt fyrir að aðreinar væru alls ekki hannaðar fyrir tvöfalda röð. Þetta skapaði bæði hættu á umferðarslysum og var til mikilla tafa á umferð.
Vegfarendum öllum er óskað til hamingju með þessa umferðarbót.

Stefán Ómar Jónsson, bæjarfulltrúi Vina Mosfellsbæjar og fulltrúi í skipulagsnefnd.

Á tímum Covid-19

Valborg Anna Ólafsdóttir

Á þönum? Nei, ekki beint. Þess í stað höfum við átt góðan tíma á tímum COVID-19 með börnum okkar og öðrum fjölskyldumeðlimum, átt yndislegar stundir.
Nú þegar við horfum fram á að bóluefni verði vonandi komið fljótlega á árinu 2021, er mikilvægt að gleyma því ekki að við áttum dýrmætan tíma með börnum okkar og barnabörnum.
Það sem okkur hefur þótt afar merkilegt í gegnum síðustu mánuði er elja og dugnaður kennara okkar hér í Mosfellsbæ og annarra starfsmanna á vegum bæjarins. Þar vinnur fólk í framlínu og leggur sig fram við að sinna börnum þeirra sem verða að mæta til vinnu þrátt fyrir allt og þrátt fyrir allar takmarkanir.
Við viljum þakka þessu fólki sérstaklega fyrir að taka við börnum okkar bæjarbúa og sinna þeim, bæði í skólanum og í gegnum fjarfundabúnað, kenna þeim og fræða. Við þökkum okkar frábæru heilbrigðisstarfsmönnum sem sjá um afa og ömmu, börn okkar og ættingja. Það fólk mætir til vinnu, verður að mæta til vinnu, tekur áhættu fyrir okkur hin til að hlúa að, vernda og líkna.
Nú þegar við höfum kveikt á Spádómskertinu, síðan Betlehemskertinu, svo Hirðakertinu og að lokum Englakertinu eru komin jól. Það eru hin kristnu jól, en til forna var um að ræða hátíð rísandi sólar. Hefðirnar eru margar og skatan á Þorláksmessu er af mörgum talin ómissandi. Undanfarin ár hafa félagar úr Miðflokknum í Mosfellsbæ farið í skötu í Hlégarði og haft gaman af. Nú bíður skatan betri tíma.

Danith Chan

Við sem búum í fjölmenningarsamfélagi vitum einnig af hátíðum annarra trúarbragða. Þá gleðjumst við líka. Það geta flestir notið jólanna og reynt að forðast stressið. Við þurfum að reyna að njóta þessa tíma, kveikja á kertum og gleðja hvert annað. Ljósið er dýrmætt öllum og skiptir engu á hvaða trúarbrögð hver treystir, gleðin, hamingjan og gjafmildin er alþjóðleg, virt hvar sem þú ert, hvert sem þú ferð. Með þetta í huga getum við öll átt farsæl og indæl samskipti, sýnt hvert öðru virðingu og náð meiri árangri. Jólin eru flestum tími til að gleðjast. Sýnum börnum okkar alúð og gleði.
Kennum börnum okkar nægjusemi, eljusemi og ræktum með þeim samkennd gagnvart öðru fólki.
Jólin eru tími barnanna, allra barna.

Valborg Anna Ólafsdóttir, formaður heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis fyrir Miðflokkinn.
Danith Chan, fulltrúi Miðflokksins í menningar- og nýsköpunarnefnd Mosfellsbæjar.

Það bera sig allir vel

Bryndís Haraldsdóttir

Vá, þvílíkt ár þetta 2020 sem við tókum svo vel á móti. Þetta átti að vera árið og það sannarlega varð það, bara svolítið öðruvísi en við ætluðum. En 2020 fer klárlega í minningabókina yfir furðulegasta árið. Árið sem allir tóku upp kínverska siði, hættu að heilsast með handabandi og grímur urðu töff.
Í upphafi ársins 2020 rifjaði ég upp hvað hafði áunnist á árinu 2019, persónuleg markmið um Landvætt, Laugavegshlaup og einhverja dönskukunnáttu höfðu náðst, en af vinnustaðnum mínum sagði ég:
„Á þinginu unnust ýmis stór og mikilvæg mál. Aukið frelsi, lægri álögur og að einfalda líf fólksins í landinu er og verður grunnstef okkar í þingmanna Sjálfstæðisflokksins.

Skattalækkanir bæði á fólk og fyrirtæki, traust efnahagsstjórn sem hefur skilað sögulega lágu vaxtastigi, aukinn kaupmáttur fólksins í landinu. Já, á Íslandi er svo sannarlega gott að búa enda hefur staðan hér aldrei verið betri.
Ég fer bjartsýn inn í nýtt ár með ný markmið og góða orku til að takast á við spennandi og krefjandi verkefni.“

Já, árið 2020 varð aðeins öðruvísi en ég gerði ráð fyrir, en ég er enn bjartsýn. Ísland er örugglega besti staðurinn til að búa á, sérstaklega í Covid. Frelsi einstaklingsins hefur ekki farið hátt á árinu, þar sem aldrei hafa meiri höft verið sett á daglegt líf fólks. En það hefur verið gert með öryggi og heilsu okkar allra að leiðarljósi. Frelsinu fylgir ábyrgð, þá ábyrgð sýnum við best með því að vera dugleg að sinna persónulegum smitvörnum og fara að fyrirmælum sóttvarnayfirvalda.
Mikið var nú gott að uppsveifla síðustu ára var nýtt til að greiða niður skuldir hins opinbera og tryggja þannig að ríkissjóður geti staðið undir því áfalli sem nú ríður yfir. Úrræði stjórnvalda miða að því að fjárfesta í öflugu samfélagi, samfélagi sem spyrnir við og vex hratt og örugglega út úr kófinu. Ísland er og verður land tækifæranna.
En þrátt fyrir kófið þá bera sig allir vel, Helgi Björns hefur sent okkur hlýja strauma frá Hlégarði og minnt okkur á að þótt úti séu stormur og él, þá lifir ljósið inni hjá þér og að lífið er gott sem betur fer. Mosfellingar hafa nýtt kófið til útiveru og hreyfingar, það sést vel á göngustígum og fellum bæjarins. Lýðheilsa skiptir miklu máli og vonandi er þessi mikli áhugi kominn til að vera.

Okkar yndislegi bæjarbragur hefur ekki fengið tækifæri til að blómstra eins og venjulega, en ég hlakka svo til þegar við förum öll að hittast aftur, get ekki beðið eftir þorrablótinu 2022, það verður eitthvað. En þetta fer nú allt að skána, viðspyrnan verður hraðari en marga grunar. Við þurfum að sýna seiglu, halda áfram að hreyfa okkur og huga að okkar nánasta. Þetta er allt að koma, en þangað til njótum við jólanna í jólakúlunni okkar.
Það koma vonandi jól með hækkandi sól.
Við étum á okkur gat af innlendum mat.
Og þrátt fyrir allt, misnotum sykur og salt.
Jólakveðja

Bryndís Haraldsdóttir
Þingmaður Sjálfstæðisflokks

Nýr leikskóli byggður í Helgafellshverfi

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir

Mosfellsbær er fjölskylduvænn bær
Næsta haust verða seinni tveir áfangar Helgafellsskóla teknir í notkun og verður þá skólinn orðinn heildstæður leik– og grunnskóli. Mikil fjölgun íbúa í Mosfellsbæ síðustu ár kallar svo á áframhaldandi uppbyggingu skólamannvirkja.
Tekin hefur verið ákvörðun um að hefja byggingu á nýjum leikskóla í Helgafellshverfi og hefur bæjarráð falið umhverfis- og fræðslusviði að hefja undirbúning að þeirri framkvæmd. Um verður að ræða 1.200 fermetra húsnæði þar sem hægt verður að taka á móti um rúmlega 100 börnum. Áætlað er að fyrsti áfangi skólans verði tekinn í notkun haustið 2023.

Mikil fjölgun barna
Það er ánægjulegt að segja frá að ekkert sveitarfélag á landinu hefur tekið á móti jafn miklum fjölda barna á undanförnum árum. Mesta fjölgun barna er á austursvæði bæjarins og þá mest í Helgafellshverfi. Leikskólabörn á aldrinum 2–5 ára í Mosfellsbæ eru 657 og 1 árs börn eru 181. Þann 1. október voru 730 börn úr þessum hópi skráð í leikskóla í Mosfellsbæ að ungbarnadeildum meðtöldum, en auk þess eru 46 börn hjá dagforeldrum.

Fjölgun leikskólaplássa
Til að mæta þessari fjölgun barna verður leikskólaplássum fjölgað í 800 í leikskólum bæjarins. Næsta haust verður mesta fjölgun plássa í Helgafellsskóla og Höfðabergi en sú breyting verður á að Höfðaberg verður alfarið leikskóli þar sem 1.–2. bekkur fer yfir í Lágafellsskóla samhliða fækkun barna í þeim skóla.
Einnig verður sú breyting í Helgafellshverfi að elsta deild leikskólans færist í grunnskólahluta húsnæðisins þar sem teymiskennsla verður á milli 5 og 6 ára barna. Þar með fjölgar plássum í leikskóladeild Helgafellsskóla úr 77 í 117.
Á meðfylgjandi töflu má sjá hver fjölgun leiksskólaplássa hefur verið síðast liðin 10 ár.

Búum vel að barnafjölskyldum
Það er stefna meirihluta Sjálfstæðismanna og Vinstri grænna að Mosfellsbær styðji vel við barnafjölskyldur sem og alla íbúa bæjarins. Íbúum mun áfram fjölga í bænum þótt ekki sé gert ráð fyrir jafnmikilli fjölgun og síðast liðin ár.
Góðir skólar þar sem fram fer faglegt starf tryggja velferð barnanna í bænum og öflugt fræðslu- og frístundastarf er liður í því að tryggja að Mosfellsbær sé áfram framúrskarandi kostur til búsetu.

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir
Bæjarfulltrúi og formaður fræðslunefndar

Hin góða frétt!

Sigurður Rúnar Ragnarsson

Jólasálmur desember 2020

Enn og aftur heyrist Heims um ból,
í helgri stund um jól þá lægst er sól.
Um atburð þann sem þykir bera af,
þá Guð oss mönnum syndir fyrirgaf.
Með nýja von í hjarta heimur lifir,
hin góða frétt var mannkyni til bóta.
Í sínu Orði vakir Guð oss yfir,
öll við fáum gæsku hans að njóta.

Í Ritningunni sögð er þessi saga,
sem af Jesú öll við megum læra.
,,Sjá, – ég er með yður alla daga,
allt til enda“!, orðin huggun færa.
Guð er heill í allri helgun sinni,
Hann í Kristi kom til vor að gefa.
Lát hann setjast að í sálu þinni,
sönn er trú sem ekki býr við efa.

Guð í sínum boðskap vill oss benda,
beina hug að atburðinum sönnum:
,,Til hjálpræðis þá vil ég son minn senda,
Sjá,- engill boðar fögnuð öllum mönnum“.
Jesús sem til frelsunar var fæddur,
fögnuð ást og kærleika út breiddi.
Hann var mildri föðurgæsku gæddur,
græddi, kenndi, og brotnar sálir leiddi.

Við höldum jól og fögnum öll í friði,
fæðing Jesú vekur trú í hjörtum.
Þótt jólatíð með tímans þunga niði,
tifi hjá, með nýársdegi björtum.
Eftir jólin skín við birtan skæra,
skín mót nýju ári von í hjarta.
Öll þau jól sem frelsarinn mun færa,
fögnum við á ný mót hinu bjarta.

Gleðileg jól.
Sigurður Rúnar Ragnarsson.
Þjónandi prestur í Mosfellsprestakalli.